Leeftijd Contributie Leasebijdrage Totaal
>18 jaar  €       245,00  €              17,50  €   262,50
13-17 jaar  €       174,00  €              12,50  €   186,50
11-12 jaar  €       139,00  €              12,50  €   151,50
9-10 jaar  €       109,00  €              12,50  €   121,50
7-8 jaar  €          87,00  €              12,50  €     90,50
6 jaar  €          77,00  €              12,50  €     89,50
Kangaroe  €          30,00  €     30,00
Niet spelend  €          75,00  €     75,00
Donateur  €          25,00  €     25,00

De meeste leden maken gebruik van automatische incasso. Voor dit seizoen wordt er op de volgende momenten contributie geïncasseerd:

6 oktober 2022
1 december 2022
2 februari 2023
6 april 2023

Voor de selectieleden worden selectiekosten (€ 25,= per seizoen) in rekening gebracht. Als leeftijd geldt de leeftijd per 1 januari.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. Nieuwe leden gedurende het lopende seizoen betalen pro rato. Indien je gedurende het seizoen bedankt als lid, dien je het gehele seizoen te betalen.

Ouders van jeugdleden worden op toerbeurt ingezet om naar uitwedstrijden van zijn/haar kind te rijden. Daarnaast worden ouders van jeugdleden ingeroosterd om bardiensten te draaien. Beide wordt ingeroosterd en per e-mail wordt u hierover geïnformeerd.
Regelmatig komt er een digitaal nieuwsbericht van het Bestuur uit, welke is te ontvangen door je via de website aan te melden.

Onze vereniging verwerkt uw persoonsgegevens conform de privacyverklaring. Deze kunt u raadplegen op de website.

√ Ik verklaar op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de verwerking van mijn (kinds) persoonsgegevens volgens de privacyverklaring.
√ Ik machtig Korfbalvereniging Hoogkerk om de contributie in maandelijks termijnen (laatste termijn in mei van het lopende seizoen) automatisch te incasseren van IBAN-nummer:
………………………………………………………., t.n.v………………………………………………………
√ Ik verklaar op toerbeurt inzetbaar te zijn voor het vervoer bij uitwedstrijden en voor het draaien van bardiensten.
√ Ik verleen wel / geen toestemming voor publicatie van foto’s of opnames. Graag omcirkelen wat van toepassing is.

Datum:………………………………….  Handtekening:……………………………………

(Indien jonger dan 18 jaar, handtekening ouder/verzorger)
Lever dit formulier in bij de secretaris via bestuur@kvhoogkerk.com, of in de brievenbus in de kantine.
Tevens vragen wij om een digitale pasfoto te versturen aan bestuur@kvhoogkerk.com.